884 041 193

kieruneksopot@wp.pl

REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 

W celu zapewniania najwyższej jakości obsługi i pełnego komfortu naszym klientom, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, stanowiącym ogólne warunki wynajmu wszystkich oferowanych przez nas Apartamentów.

§1
Definicje

Kierunek Sopot - Marzeną Piotrowską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kierunek Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 36/12, 81-759 Sopot, nr NIP 953 230 32 89

Apartamenty - lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Kierunek Sopot, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej o którym mowa w art. 331 k.c. będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu, będącego w ofercie Kierunek Sopot.

Odbiór – ogół czynności związanych z przekazaniem Apartamentu we władanie Klientowi przez Kierunek Sopot, stanowiący warunek zawarcia umowy najmu.

Pobyt – czas w którym Klient ma prawo korzystać z Apartamentu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, rozpoczynający się w chwili Odbioru i kończący w chwili Zdania Apartamentu.

Zdanie – ogół czynności związanych z przekazaniem Apartamentu we władanie Kierunek Sopot przez Klienta.

Klucze – ogół mechanicznych i elektronicznych urządzeń i haseł dostępowych ograniczający dostęp osób trzecich do Apartamentów, jak również haseł i kodów pozwalających na korzystanie z wyposażenia Apartamentów.

§2
Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu Klientem a Kierunek Sopot.

Kierunek Sopot oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu do zawierania z Klientami umów najmu na krótkoterminowe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

W ramach umowy najmu, Kierunek Sopot zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem Apartamentu, bez usług innych niż wymienionych wprost w treści niniejszego regulaminu. Umowa najmu nie obejmuje w szczególności wyżywienia oraz organizacji dojazdu.

Kierunek Sopot stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.

Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

§ 3
Rezerwacja

Przed dokonaniem rezerwacji, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Rezerwacji można dokonywać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, pocztą elektroniczną)
 • za pośrednictwem zewnętrznych portali rezerwacyjnych lub
 • wykorzystaniu systemu teleinformatycznego umieszczonego na stronie www.kieruneksopot.pl.

Potwierdzenie rezerwacji dokonanej przy pomocy poczty elektronicznej, za pośrednictwem zewnętrznego portalu rezerwacyjnego, lub przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego umieszczonego na stronie www.kieruneksopot.pl zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej klienta podany podczas procedury rejestracji. W potwierdzeniu znajdować się będą informacje o dokonanej rezerwacji (numer rejestracji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności).

W przypadku nieotrzymania formularza, o którym mowa w §3 pkt. 3 w przeciągu 12 godzin od chwili dokonania rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z Kierunek Sopot. Kontakt przez Klienta powinien nastapić w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.

Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 1 dnia, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.

Kierunek Sopot zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne okresów pobytu.

Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

§ 4
Opłata za usługę i warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera należności publicznoprawne, w tym w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

 • opłatę za przygotowanie Apartamentu
 • opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

Cena Apartamentu obejmuje: przygotowanie Apartamentu, sprzątanie końcowe, media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby).

Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i obowiązek jej uregulowania spoczywa na Kliencie.

Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.

Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni (72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 40% opłaty za wynajem Apartamentu. W przypadku braku wpłaty w tym terminie Kierunek Sopot zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.

Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu oraz miejsca parkingowego (jeśli dotyczy) i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Kierunek Sopot nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Za pobyt dziecka do lat 3 nie pobiera się żadnych opłat. Dodatkowa pościel dla dziecka może zostać udostępniona za dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

§ 5
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa jedynie gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiany terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Cena jednostkowa doby pobytu w nowym terminie rezerwacji może odmienna od obowiązującej w terminie zarezerwowanym pierwotnie przez Klienta.

Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności Apartamentów.

§ 6
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Kierunek Sopot

Zmiana rezerwacji przez Kierunek Sopot jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Kierunek Sopot. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Kierunek Sopot ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).

W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Kierunek Sopot zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Kierunek Sopot ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

§ 7
Procedura pobytu Klienta

Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać Odbioru Apartamentu od przedstawiciela Kierunek Sopot o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Klient może dokonać odbioru lokalu najpóźniej do godziny 19:00. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż pomiędzy 15:00, a 19:00, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu i wówczas może dokonać odbioru pokoju za dodatkową opłatą.

W przypadku braku kontaktu, na dzień przed przyjazdem, Kierunek Sopot przysługuje prawo do samodzielnego ustalenia godziny Odbioru.

Kierunek Sopotu ma prawo odmówić wydania Apartamentu Klientowi, który:

 • odmówi podania danych osobowych, lub nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • swoim zachowaniem wywołuje poważne uzasadnione podejrzenie co do należytego wykonania umowy najmu,
 • zachowuje się w sposób agresywny.

Po dokonaniu Odbioru Apartamentu Klientowi zostaną wydane Klucze do Apartamentu.

Dokonanie odbioru Apartamentu w godzinie późniejszej, lub wcześniejszej od wskazanej w pkt. 1 mogą być objęty dodatkową opłatą w wysokości od 100 złotych.

Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Kierunek Sopot ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości jednodniowego czynszu za pobyt w Apartamencie w czasie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania Kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe KIERUNEK SOPOT zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w ciągu 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy w ciągu 7 dni roboczych dni od daty wyjazdu.

Zdanie Apartamentu następuje do godziny 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu, nie wcześniej jednak niż o godzinie 8:00. Do godz. 10.00 lub innej ustalonej z Kierunek Sopot Klient jest zobowiązany zwrócić Klucze przedstawicielowi Kierunek Sopot.

W przypadku ustalenia wcześniejszej niż przewidziana powyżej godziny wyjazdu Klienta Kierunek Sopot uprawniony jest do obciążenia go opłatą dodatkową w wysokości do 150 złotych.

Opuszczenie przez Klienta Apartamentu i niedopełnienie przez niego procedury Zdania Apartamentu upoważnia Kierunek Sopot do obciążenia go opłatą dodatkową w wysokości do 500 złotych. Opłata dodatkowa stanowi równowartość kosztu wymiany zamka w apartamencie, wszystkich kompletów Kluczy, innych urządzeń dodatkowych, oraz innych czynności niezbędnych do zabezpieczenia Apartamentu.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

§ 8
Obowiązki Klienta

Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do nie powielania oddanych mu na czas pobytu Kluczy do Apartamentu.

Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.

Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na Klucz oraz mieć staranną pieczę nad Kluczem.

Kierunek Sopot nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w Apartamencie.

Klient zobowiązuje się do pilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym. W razie naruszenia powyższego obowiązku Kierunek Sopot ma prawo obciążyć klienta opłatą dodatkową w wysokości 300 złotych/noc.

Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie. Przebywanie zwierząt domowych w apartamencie jest dozwolone jedynie za uprzednią zgoda Kierunek Sopot wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Za pobyt zwierzęcia domowego w Apartamencie Kierunek Sopot ma prawo naliczyć opłatę dodatkową obejmującą koszt dodatkowego sprzątania.

Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Kierunek Sopot ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Kierunek Sopot ma prawo potrącić Klientowi z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość wyżej wymienionych roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Kierunek Sopot ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.

W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

Na życzenie Klienta Kierunek Sopot dostarczy łóżeczko, krzesełko, wanienkę dziecięce do Apartamentu. Informacja o takiej potrzebie powinna zostać zgłoszona Kierunek Sopot podczas rezerwacji, ponieważ może być naliczona dodatkowa opłata.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do Apartamentu pracowników Kierunek Sopot Klient będzie zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 złotych.

W przypadku utraty Kluczy do Apartamentu Kierunek Sopot ma prawo naliczyć opłatę dodatkową w wysokości do 500 złotych.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w Apartamencie przez okres jego pobytu.

§ 9
Dane kontaktowe

Kierunek Sopot korzysta z następujących danych kontaktowych:

 • nr. telefonu: +48 884 041 193
 • adres strony internetowej: https://kieruneksopot.pl/
 • adres poczty elektronicznej: kieruneksopot@wp.pl

§ 10
Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.

Klient może złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie oświadczenia od umowy pocztą tradycyjną, lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Kierunek Sopot.

Klient może złożyć oświadczenie przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 11
Reklamacje

Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

§12
Postanowienia końcowe

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją. Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez Kierunek Sopot tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

Kierunek Sopot ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości wyższej niż opłaty dodatkowe wymienione w treści niniejszego regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Kierunek Sopot.


 

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.kieruneksopot.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


 

Załącznik 1.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat - 1. Kierunek Sopot - Marzeną Piotrowską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kierunek Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 36/12, Sopot 81-759, nr NIP 953 230 32 89, kieruneksopot@wp.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenie usługi wynajmu Apartamentów(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko Klienta - Adres Klienta

- Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ostatnia zmiana: 16.04.2024